Socializační aspekty abúzu alkoholu v České republice

© 2022 Univerzita Palackého v Olomouci

Popis prováděného šetření a informace k souhlasu respondenta

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na výzkum socializačních aspektů abúzu alkoholu v České republice.
Vyplněním a odevzdáním tohoto dotazníku dobrovolně souhlasíte s účastí na výzkumu a rozumíte výzkumnému záměru. Dříve, než budete dotazník vyplňovat, informujte o jeho vyplnění svého rodiče nebo zákonného zástupce a požádejte o souhlas. Prosíme Vás o pravdivé odpovědi, pomohou mimo jiné formulovat doporučení pro zkvalitnění politik.
Data, která nám poskytnete, jsou plně anonymní. Nejedná se tedy o shromažďování osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Do žádné části dotazníku nebudete uvádět informaci, která by Vás identifikovala. Získaná data nikdy nebudeme prezentovat samostatně, ale vždy jako součást odpovědí od všech účastníků výzkumu. O souhlas s jeho vyplněním prosím požádajte svého zákonného zástupce. V případě jakýchkoliv pochybností, neváhejte adresovat otázky, obavy či stížnosti spojené s výzkumem na kontaktní osobu realizátora výzkumu.

Otázky o právech účastníka vůči této studii nebo obavy a stížnosti spojené s touto studií můžete psát realizátorovi výzkumu, který je vedoucím výzkumné skupiny. Můžete napsat na adresu: ivana.olecka@upol.cz.

Informace pro respondenty

Dotazník obsahuje celkem otázek, ale pouze se týká všech respondentů. U většiny otázek je vyžadována pouze jedna odpověď. Tam, kde je možno uvést více odpovědí, můžete zaškrtnout více políček.

Období, v němž je možné vyplňovat dotazník

-

Aktuální sdělení

Dotazníky lze vyplňovat nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Vytisknout dotazník

Dotazník není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Dotazník lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra křesťanské sociální práce

Univerzitní 22, 771 47 Olomouc

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D.

ivana.olecka@upol.cz

Autoři dotazníku

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a dotazník. Za jeho vyplnění Vám velmi děkujeme. Vaše součinnost je nezbytná pro realizaci našeho výzkumného šetření. Data, které jste nám poskytl/a jsou plně anonymní a bude s nimi nakládáno pouze za účelem zpracování statistických výstupů. Jako poslední krok prosím odešlete data tlačítkem Odeslat dotazník. Odesláním zároveň vyjadřujete souhlas s poskytnutím dat pro účely výzkumu a potvrzujete, že Váš zákonný zástupce je informován o tom, že jste dotazník vyplnili a s jeho odesláním souhlasí.

Věk osoby, která vyplňuje dotazník

Údaj o věku je nezbytný pro určení cílové skupiny dotazníku. Pokud jste starší než je 17 let, dotazník se Vás netýká.

Otázka:

1. Váš věk

Otázka:

2. Kód výzkumníka (osobní číslo)

2.1. Prosím uveďte kód výzkumníka (pokud máte), který Vám dotazník dal k vyplnění

Pokud jste žádný kód nedostali, otázku vynechte.

0 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Užívání návykových látek

Otázka:

3. Už jste někdy ochutnal/a alkohol?

Otázka:

4. O jaký typ alkoholu se jednalo?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

5. Kolik let Vám bylo, když jste poprvé ochutnal/a alkohol?

Otázka:

6. Kdo Vám dal poprvé ochutnat alkohol?

Otázka:

7. Jak často pijete alkohol?

Otázka:

8. V jakém množství pijete alkohol?

Otázka:

9. Jaký alkohol nejčastěji pijete?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

10. Z jakého důvodu pijete alkohol?

Otázka:

11. Jakým způsobem si nejčastěji obstaráváte alkohol?

Otázka:

12. Pijí Vaši rodiče nebo nebo osoby, se kterými žijete ve společné domácnosti, alkohol ve Vaší přítomnosti?

Otázka:

13. Viděl/a jste někdy své rodiče nebo osoby, se kterými žijete ve společné domácnosti, opilé?

Otázka:

14. Je ve vaší domácnosti skladován alkohol na místech, kde k němu máte běžně přístup?

Otázka:

15. Jak velké problémy se domníváte, že způsobuje pití alkoholu v následujících oblastech:

15.1. v oblasti ZDRAVÍ (pití alkoholu je velice škodlivé a vážně poškozuje zdraví)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

15.2. v oblasti RODINNÉHO ŽIVOTA (pití alkoholu vážně poškozuje vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

15.3. v oblasti SOCIÁLNÍ (pití alkoholu způsobuje ztrátu přátel, ztrátu práce, problémy ve škole a podobně)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

15.4. v oblasti EKONOMICKÉ (pití alkoholu způsobuje nedostatek peněz)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

16. Zkoušel/a jste již nějakou jinou návykovou látku (drogu) kromě alkoholu?

Otázka:

17. Uveďte, které návykové látky (drogy) jste již zkusil/a

Můžete vybrat více odpovědí.

25 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Prevence užívání alkoholu

Otázka:

18. Mluvil s Vámi někdy někdo o účincích alkoholu a jeho škodlivosti? Např. ve škole, rodiče, kamarádi...

Otázka:

19. Kdo s Vámi mluvil o účincích alkoholu a jeho škodlivosti?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

20. Jakou formu mělo nejlepší a nejhorší poučení o účincích a škodlivosti alkoholu?

20.1. Nejlepší poučení

20.2. Nejhorší poučení

Otázka:

21. Jak na Vás nejlepší a nejhorší poučení zapůsobilo?

21.1. Nejlepší poučení

21.2. Nejhorší poučení

50 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Základní údaje o respondentovi / respondentce

Otázka:

22. Pohlaví

Otázka:

23. Kraj, ve kterém žijete?

Otázka:

24. Jaká je velikost obce (počet obyvatel) kde bydlíte?

Otázka:

25. Jak dlouho musíte z vaší obce jezdit do nejbližšího většího města (nejméně okresního nebo nad 15 tis. obyvatel)?

Otázka:

26. V současné době jsem

Otázka:

27. Jaká je vaše rodinná situace?

Otázka:

28. Jaká je ekonomická (finanční) situace Vaší domácnosti? (Má Vaše rodina dostatek peněz?)

75 %
Nezodpovězené povinné otázky: