Aktuální ekonomická a sociální situace domácností a hodnoty české populace v kontextu krize na Ukrajině

© 2022 Univerzita Palackého v Olomouci

Popis prováděného šetření a informace k souhlasu respondenta

Vážení přátelé,
v souvislosti s krizí na Ukrajině si Vás dovolujeme oslovit a požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na výzkum aktuální ekonomické a sociální situace domácností a hodnot české populace.
Vyplněním a odevzdáním tohoto dotazníku dobrovolně souhlasíte s účastí na výzkumu a rozumíte výzkumnému záměru. Prosíme Vás o pravdivé odpovědi, pomohou mimo jiné formulovat doporučení pro zkvalitnění politik.
Data, která nám poskytnete, jsou plně anonymní. Nejedná se tedy o shromažďování osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Do žádné části dotazníku nebudete uvádět informaci, která by Vás identifikovala. Získaná data nikdy nebudeme prezentovat samostatně, ale vždy jako součást odpovědí od všech účastníků výzkumu. V případě vašich pochybností, neváhejte adresovat otázky, obavy či stížnosti spojené s výzkumem na kontaktní osobu realizátora výzkumu.

Otázky o právech účastníka vůči této studii nebo obavy a stížnosti spojené s touto studií můžete psát realizátorovi výzkumu, který je vedoucím výzkumné skupiny. Můžete mu napsat na adresu: jiri.pospisil@upol.cz.

Informace pro respondenty

Dotazník obsahuje celkem otázek, ale pouze se týká všech respondentů. U většiny otázek je vyžadována pouze jedna odpověď. Tam, kde je možno uvést více odpovědí, můžete zaškrtnout více políček.

Období, v němž je možné vyplňovat dotazník

-

Aktuální sdělení

Dotazníky lze vyplňovat nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Vytisknout dotazník

Dotazník není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Dotazník lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra křesťanské sociální práce

Univerzitní 22, 771 47 Olomouc

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

+420 739 249 028, jiri.pospisil@upol.cz

Autoři dotazníku

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Ivana Olecká, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Agnieszka Zogata-Kusz, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a dotazník. Za jeho vyplnění Vám velmi děkujeme. Vaše součinnost je nezbytná pro realizaci našeho výzkumného šetření. Data, které jste nám poskytl/a jsou plně anonymní a bude s nimi nakládáno pouze za účelem zpracování statistických výstupů. Jako poslední krok prosím odešlete data tlačítkem Odeslat dotazník. Odesláním zároveň vyjadřujete souhlas s poskytnutím dat pro účely výzkumu.

Identifikace výzkumníka a základní rozlišující otázka

Tento blok slouží k základnímu rozlišení respondentů a přizpůsobení dotazníku Vaší cílové skupině. Údaj o výzkumníkovi je nezbytný pro určení zodpovědnosti za získaná data.

Otázka:

1. Kód výzkumníka (osobní číslo)

1.1. Prosím uveďte kód výzkumníka, který Vám dotazník dal k vyplnění

Poznámka pro výzkumníka: Osobní číslo je kód, který Vám byl přidělen, nebo Vaše studijní číslo, pokud jste student/studentka. Informace slouží k rozlišení původců dat.

Otázka:

2. Podílíte se v současnosti nebo jste se podílel/a v minuosti na výchově nezletilých dětí ve vaší domácnosti?

0 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Zdroje informací

Otázka:

3. Odkud nejčastěji čerpáte informace?

Otázka:

4. Které další zdroje informací využíváte?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

5. Které sociální sítě používáte?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

6. Informaci považuji za důvěryhodnou, pokud:

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

7. Jak nakládáte se získanými informacemi, které pokládáte za důležité?

11 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Užívání návykových látek

Otázka:

8. Užíval/a jste v minulosti nebo užíváte v současnosti nějakou návykovou látku (drogu) kromě alkoholu, tabákových výrobků a léků?

Otázka:

9. Uveďte, které drogy užíváte nebo jste je v minulosti užíval/a (i experimentálně)

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

10. Uveďte, jak často jste v minulosti užíval/a nebo nyní užíváte nějakou návykovou látku (drogu) kromě alkoholu, tabákových výrobků a léků?

Otázka:

11. Užíváte nebo jste někdy v minulosti užíval/a v přítomnosti dětí, na jejichž výchově se podílíte nebo jste se podílel/a, nějakou návykovou látku (drogu) kromě alkoholu, tabákových výrobků a léků?

Otázka:

12. Jak velké ohrožení v souvislosti s užíváním drog vnímáte v následujících oblastech:

12.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

12.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

12.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

12.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

13. Jak často pijete alkohol?

Otázka:

14. Upřesně, jak často pijete alkohol?

Otázka:

15. Pijete nebo jste pil/a alkohol v přítomnosti dětí, na jejichž výchově se podílíte nebo jste se podílel/a?

Otázka:

16. Pijete nebo jste pil/a někdy v minulosti alkohol i v době, kdy máte nebo jste měl/a svěřený dozor nad dětmi?

Otázka:

17. Dali jste někdy ochutnat alkohol (případně obstarali jste někdy alkohol) nezletilému mladšímu 18ti let?

Otázka:

18. Dali jste někdy ochutnat alkohol nezletilému mladšímu 15ti let u kterého se podílíte nebo jste se podílel/a na výchově?

Otázka:

19. Viděly vás někdy děti, u kterých se podílíte nebo jste se podílel/a na výchově, opilé?

Otázka:

20. Viděly vás děti, u kterých se podílíte nebo jste se podílel/a na výchověně, někdy v takovém stavu opilosti, že jste se nebyli schopni o sebe postarat a potřebovali jste péči jiné osoby?

Otázka:

21. Skladujete v domácnosti alkohol na místech, kde k němu mají děti přístup?

Otázka:

22. Kde nejčastěji pijete (pil/a jste) alkohol?

Otázka:

23. Jak velké ohrožení v souvislosti s užíváním alkoholu vnímáte v následujících oblastech:

23.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

23.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

23.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

23.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

24. Užíval/a jste v minulosti nebo užíváte nyní konopí?

Otázka:

25. Prosím upřesněte, k jakému účelu užíváte konopí?

Otázka:

26. Jak často užíváte konopí?

Otázka:

27. Užíváte nebo jste užíval/a někdy v minulosti konopí i v době, kdy máte nebo jste měl/a svěřený dozor nad dětmi?

Otázka:

28. Užíváte nebo jste užíval/a někdy v minulosti konopí v přítomnosti dětí, na jejichž výchově se podílíte nebo jste se podílel/a?

Otázka:

29. Dali jste někdy konopí (případně obstarali jste někdy konopí) nezletilému mladšímu 18ti let?

Otázka:

30. Dali jste někdy konopí nezletilému mladšímu 15ti let u kterého se podílíte nebo jste se podílel/a na výchově?

Otázka:

31. Viděly vás někdy děti, u kterých se podílíte nebo jste se podílel/a na výchově, pod vlivem konopí?

Otázka:

32. Skladujete konopí v domácnosti na místech, kde k němu mají děti přístup?

Otázka:

33. Jak velké ohrožení v souvislosti s užíváním konopí vnímáte v následujících oblastech:

33.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

33.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

33.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

33.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

22 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Preference hodnot

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k hodnotám nebo vlastnostem. Nebojte se zvolit i nízkou preferenci, jestliže je pravdivá. Nikdo nebude posuzovat, čemu dáváte přednost. Zde jde o to, abyste si pravdivě odpověděli, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, co je pro Vás důležité.

Otázka:

34. Jaký je Váš postoj k níže uvedeným hodnotám

34.1. Hodnota pohodlný život

34.2. Hodnota aktivní vzrušující život, zábava

34.3. Hodnota štěstí

34.4. Hodnota vnitřní harmonie

34.5. Hodnota potěšení, radost

34.6. Hodnota věčný život (život po smrti), spása

34.7. Hodnota sebeúcta

34.8. Hodnota moudrost

34.9. Hodnota přijetí ostatními, pocit sounáležitosti

34.10. Hodnota zdraví

34.11. Hodnota ekonomické zabezpečení

34.12. Hodnota rovné příležitosti, sociální rovnost

34.13. Hodnota bezpečnost rodiny

34.14. Hodnota svoboda

34.15. Hodnota zralá láska (ne pouze zamilovanost)

34.16. Hodnota národní bezpečnost

34.17. Hodnota společenské uznání

34.18. Hodnota kamarádství, přátelství

34.19. Hodnota krása v přírodě nebo umění

34.20. Hodnota úcta k rodičům a starším lidem

34.21. Hodnota solidarita s potřebnými

33 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Preference vlastností

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k hodnotám nebo vlastnostem. Nebojte se zvolit i nízkou preferenci, jestliže je pravdivá. Nikdo nebude posuzovat, čemu dáváte přednost. Zde jde o to, abyste si pravdivě odpověděli, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, co je pro Vás důležité.

Otázka:

35. Jaký je Váš postoj k níže uvedeným vlastnostem. Uveďte, jak moc je pro Vás daná vlastnost důležitá.

35.1. Otevřený/á, vstřícný/á, ochotný/á pochopit odlišné stanovisko

35.2. Čistý/á (v morální smyslu)

35.3. Odpouštějící

35.4. Pomáhající, nápomocný/á

35.5. Taktní, zdvořilý

35.6. Empatický/á, chápající

35.7. Zodpovědný/á, svědomitý/á

35.8. Laskavý/á, milující

35.9. Poslušný/á, oddaný/á

35.10. Věřící, důvěřující

35.11. Schopný/á, kompetentní

35.12. Cílevědomý/á, ambiciózní

35.13. Asertivní, schopný/á prosadit svůj názor bez narušení práv druhých

35.14. Odvážný/á, statečný/á

35.15. Kreativní, tvořivý/á

35.16. Nezávislý/á, samostatný/á

35.17. Vzdělaný/á, intelektuální

35.18. Spolupracující

35.19. Disciplinovaný/á, sebeovládající se

35.20. Mající sociální moc, vlivný/á, autoritativní

44 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Ekonomické zázemí rodiny

Otázka:

36. Kolik členů má Vaše domácnost?

Otázka:

37. Kolik je ve Vaší domácnosti dětí, které jsou finančně závislé na rodičích?

Otázka:

38. Máte přehled o svých měsíčních příjmech (výplata, příjmy z živnosti, důchod, sociální dávky atd.)

Otázka:

39. Máte přehled o měsíčních příjmech (výplata, příjmy z živnosti, důchod, sociální dávky atd.) ostatních členů domácnosti?

Otázka:

40. Tvoříte si ve Vaší domácnosti rozpočet a finanční plán na delší období do budoucna?

Otázka:

41. Dodržuje Vaše domácnost vytvořený rozpočet a finanční plán na delší období do budoucna?

Otázka:

42. Odkládáte si měsíčně nějakou částku pro případ mimořádného výdaje

Otázka:

43. Čerpá Vaše rodina sociální dávky?

Otázka:

44. V případě nedostatku finančních prostředků

Vyberte pouze tu možnost, kterou byste zvolili jako první řešení.

Otázka:

45. Je někdo z členů společné domácnosti nezaměstnaný (kromě dětí)?

Nejedná se o přechodnou nezaměstnanost, např. při přechodu z jednoho do druhého zaměstnání, mateřskou dovolenou apod. V těchto případech můžete odpovědět ne.

Otázka:

46. Byl by pro Vás problém, kdyby se Vám nečekaně pokazil důležitý spotřebič (např. lednička, pračka)?

Otázka:

47. V případě, že si spoříte, uveďte prosím jak?

Můžete vybrat více odpovědí.

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

48. Máte sjednáno životní pojištění?

Otázka:

49. Máte hypotéku? Do jaké míry zatěžuje rozpočet Vaší domácnosti?

Otázka:

50. Máte jinou půjčku? Jakou měrou zatěžuje rozpočet Vaší domácnosti?

Otázka:

51. Na co byste si byli ochotni vzít půjčku?

Můžete vybrat více odpovědí nebo nevybrat žádnou.

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

52. Jak často můžete jet na minimálně týdenní rodinnou dovolenou v pro Vás přijatelných podmínkách?

Otázka:

53. Do jaké míry ovlivní návštěva kina nebo divadla (cca 150 - 250 Kč na osobu) celé Vaší rodiny Váš rodinný rozpočet?

Otázka:

54. Nová pračka stojí 10 000 Kč. Prodejce nabízí slevu 10 %. Kolik činí sleva?

Otázka:

55. Co znamená pojem disponibilní zůstatek?

Otázka:

56. Jaký je rozdíl mezi kreditní a debetní kartou?

Otázka:

57. Jaký je rozdíl mezi úrokem a úvěrem?

Otázka:

58. Co znamená inflace?

Otázka:

59. Kontokorent je

Otázka:

60. Kdy využíváte kontokorentu?

Otázka:

61. Co znamená zkratka RPSN?

Otázka:

62. Jak byste postupovali v případě ztráty karty?

Otázka:

63. Jak uchováváte PIN ke kartě?

Otázka:

64. Čtete pozorně smlouvy? Rozumíte všemu, než je podepíšete?

Prosíme zvažte pečlivě odpověď. Jestliže smlouvy nečtete nebo je zběžně přehlédnete, nebojte se takto odpovědět.

Otázka:

65. Platíte své účty včas?

Otázka:

66. Jak dlouho by Vaše domácnost dokázala pokrýt životní náklady při ztrátě poloviny příjmů?

Otázka:

67. Jak dlouho by Vaše domácnost dokázala pokrýt životní náklady při ztrátě všech příjmů?

Otázka:

68. Celkovou ekonomickou situaci Vaší domácnosti hodnotíte jako

56 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Postoje respondenta ke světonázorovým otázkám

Otázka:

69. Označte strany/hnutí, s jejichž názory se převážně ztotožňujete.

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

70. Označte strany/hnutí, s jejichž názory rozhodně nesouhlasíte.

Můžete vybrat více odpovědí.

67 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Postoje k imigrantům

Otázka:

71. Následující tvrzení vyjadřují postoje vůči imigrantům a migraci. Vyberte, jak silně s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte.

71.1. Stát by neměl přijímat žádné migranty bez výjimky.

71.2. U imigrantů je velmi důležité jejich náboženství.

71.3. V naší zemi bychom měli přijímat pouze ty migranty, kteří přicházejí z kulturně blízkých zemí (např. křesťanské země, evropské země apod.)

71.4. Imigranti představují ekonomický přínos pro naši společnost.

71.5. Vůči imigrantům a cizincům se v naší zemi chováme velmi dobře a vstřícně.

71.6. Česká republika by měla přijímat uprchlíky ze zemí postižených ozbrojenými konflikty.

71.7. Česká republika by měla přijímat ukrajinské uprchlíky, kteří o to v ČR požádají

Otázka:

72. Vyjádřete na škále míru souhlasu s následujícím tvrzením: V důsledku státní pomoci uprchlíkům bude méně finančních prostředků na skupiny, které by si to zasloužily více

Otázka:

73. Vyjádřete na škále míru souhlasu s následujícím tvrzením: Ukrajinci bojuji i za náš život a svobodu.

Otázka:

74. Vyjádřete na škále míru souhlasu s následujícím tvrzením: Ukrajinci, přicházející do/pobývající v ČR od začátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině (2022)

74.1. jsou traumatizování zkušeností války

74.2. jsou nevděční k poskytovatelům pomoci

74.3. jsou dobří pracovníci

74.4. znamenají zdravotní riziko (šíření nemocí)

74.5. nárokují si více, než jim přísluší

74.6. pomohou vyplnit volná místa na pracovním trhu

74.7. přispívají k nárůstu kriminality

74.8. mohou přispět k řešení problému stárnutí obyvatelstva

74.9. jsou nám kulturně blízcí

74.10. obohacují naši vlastní kulturu

74.11. mají se naučit česky

74.12. mají se naučit zde fungovat bez pomoci

Otázka:

75. Měl by česky stát poskytovat ukrajinským uprchlíkům podporu?

Otázka:

76. Jakou podporu by měl česky stát poskytovat ukrajinským uprchlíkům?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

77. Vyjádřete na škále míru souhlasu s následujícím tvrzením: Ukrajinci, pobývající v ČR od začátku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině (2022) jsou:

77.1. ti, kteří utekli před válkou, aby si zachránili život

77.2. ti, kteří se nemají kam vrátit

77.3. ti, kteří chtějí žit v přijatelných podmínkách, které v jejich zemi teď nejsou (hl. infrastruktura)

77.4. ti, kteří využili války jako příležitosti dostat se na Západ

Otázka:

78. Vyjádřete na škále míru souhlasu s následujícím tvrzením: V souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků jsem ochoten/ochotná se uskromnit i na delší dobu, protože:

78.1. oni toto potřebují

78.2. to může urychlit konec války

78.3. je to součást boje proti rozšíření války do jiných zemí

Otázka:

79. Vyjádřete na škále míru souhlasu s následujícím tvrzením: Česká republika by měla posílat

79.1. materiální a humanitární pomoc Ukrajincům na území postižená válkou

79.2. vojenskou pomoc Ukrajině

79.3. rozvojovou pomoc Ukrajině po skončení konfliktu na obnovu fungování země

Otázka:

80. Vyjádřete na škále míru souhlasu s následujícím tvrzením: O lidech pomáhajících ukrajinským uprchlíkům si myslím, že

80.1. ukazují českou kulturu z té nejlepší stránky

80.2. jsou naivní

80.3. jsou placení Sorosem

80.4. nemyslí dost na české potřebné. Nakonec škodí Čechům

80.5. jsou obětaví

80.6. odvádějí práci za nás všechny. Jsem rád/a, že to dělají

80.7. mají z toho výhody (např. finanční)

80.8. když v tom vidí smysl, ať to dělají: ničemu to nepomáhá, ale ani neškodí

80.9. jsou sluníčkáři a vítači

80.10. ohrožují tím českou kulturu

80.11. podporují protiruské nálady

80.12. jsou skvělí

80.13. jsou mizerové

Otázka:

81. Vyjádřete na škále míru souhlasu s následujícím tvrzením: O Rusech žijících v ČR lze říct

81.1. nechme je na pokoji – oni válku nerozpoutali

81.2. je to prokremelská základna

81.3. mohou zde zlepšovat obraz Ruska

81.4. jsou Rusové, a tudíž příslušníci expanzivního národa

81.5. jsou to lidé, kteří nechtěli žít ve státě ovládaném Putinem

81.6. mají na politice Ruska podíl (i nepřímý)

81.7. ať táhnou pryč

81.8. jsou to lidé jako kdokoli jiný

Otázka:

82. Jste ochoten/ochotná přispívat na pomoc ukrajinským uprchlíkům?

Otázka:

83. Pokud jste ochotná/ochoten přispívat na pomoc ukrajinským uprchlíkům, tak jakým způsobem:

83.1. věnováním financí

83.2. věnováním věcí a potravin

83.3. dobrovolnickou prací

78 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Základní údaje o respondentovi / respondentce

Otázka:

84. Váš věk

Věk uvádějte jako celé číslo. Minimální věk respondenta je 15 let a maximální 120 let.

Otázka:

85. Pohlaví

Otázka:

86. Kraj, ve kterém žijete?

Otázka:

87. K jaké se hlásíte národnosti?

Otázka:

88. Jaká je velikost obce (počet obyvatel) kde bydlíte?

Otázka:

89. Jaká je dojezdová doba z vaší obce do většího města (nejméně okresního nebo nad 15 tis. obyvatel) Vámi běžně dostupným dopravním prostředkem?

Otázka:

90. V současné době jsem

Otázka:

91. Jaká je vaše rodinná situace?

Otázka:

92. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání

Otázka:

93. Jaké je zaměření Vaší práce nebo studia?

Otázka:

94. Jaká je Vaše situace v oblasti bydlení? Jak bydlíte?

Otázka:

95. Máte vlastní/adoptované děti?

89 %
Nezodpovězené povinné otázky: