Role náboženství a spirituality v sociální práci

© 2021 Univerzita Palackého v Olomouci

Popis prováděného šetření a informace k souhlasu respondenta

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na zjištění stanovisek a zkušeností sociálních pracovníků vůči roli náboženství a spirituality v jejich praxi.
Vyplněním a odevzdáním tohoto dotazníku dobrovolně souhlasíte s účastí na výzkumu a rozumíte výzkumnému záměru. Prosíme Vás o pravdivé odpovědi. Data, která nám poskytnete, jsou úplně anonymní. Nejedná se tedy o shromažďování osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Do žádné části dotazníku nebudete uvádět informaci, která by Vás identifikovala. Získaná data nikdy nebudeme vyhodnocovat samostatně, ale vždy jako součást odpovědí od všech účastníků výzkumu. V případě vašich pochybností, neváhejte adresovat otázky, obavy či stížnosti spojené s výzkumem na kontaktní osobu realizátora výzkumu.
Otázky o právech účastníka vůči této studii nebo v případě jakýchkoliv jiných vašich pochybností, neváhejte adresovat Vaše otázky, obavy či stížnosti spojené s výzkumem na emailovou adresu kontaktní osoby realizátora výzkumu: ivana.olecka@upol.cz.

Informace pro respondenty

Dotazník obsahuje celkem otázek, které se týkají Vašeho pohledu na to, jakou roli hraje NÁBOŽENSTVÍ a SPIRITUALITA v sociální práci. Aby se Vám na otázky snadněji odpovídalo, níže najdete definice. Povšimněte si, že pro účely této studie mezi oběma pojmy rozlišujeme a definice spirituality je širší než definice náboženství. Prosíme Vás, abyste toto měli na paměti v průběhu vyplňování celého dotazníku. Některé dotazy se ptají na spiritualitu nezávisle na tom, zda je chápána nábožensky či nenábožensky. V jiných dotazech rozlišujeme mezi náboženstvím a nenáboženskými podobami spirituality.

NÁBOŽENSTVÍ je organizovaná strukturovaná soustava přesvědčení a praktik, které jsou společné pro určitou komunitu a týkají se spirituality.

SPIRITUALITA je hledání smyslu, účelu a morálně uspokojujících vztahů k sobě, k jiným lidem, okolnímu světu a nejvyšší skutečnosti ve smyslu, v jakém ji daná osoba sama chápe. Spiritualita se může projevovat v různých formách náboženství, ale není omezena pouze na ně. S porozuměním definice spirituality by Vám mohly pomoci jiné pojmy, které v češtině používáme a které lze pokládat za příbuzné: víra v něco vyššího než my, víra v něco nad námi, životní filozofie, duchovní přesvědčení, životní přesvědčení, duchovní opěrný systém.

Období, v němž je možné vyplňovat dotazník

-

Aktuální sdělení

Dotazníky lze vyplňovat nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Pro výzkumníky byla zpřístupněna otevřená verze dotazníku pro přepis z papírové verze. Užívejte jí v souladu s instrukcemi.

Vytisknout dotazník

Dotazník není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Dotazník lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje na realizátora výzkumu

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra křesťanské sociální práce

Univerzitní 22, 771 47 Olomouc

PhDr. et. Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.

+420 585 637 280, ivana.olecka@upol.cz

Řešitelský tým projektu

ThLic. Jakub Doležel, Th.D., Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. et. Mgr. Ivana Olecká, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Prof. Edward E. Canda, PhD., University of Kansas

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a dotazník. Za jeho vyplnění Vám velmi děkujeme. Vaše součinnost je nezbytná pro realizaci našeho výzkumného šetření. Data, které jste nám poskytl/a jsou plně anonymní a bude s nimi nakládáno pouze za účelem zpracování statistických výstupů. Jako poslední krok prosím odešlete data tlačítkem Odeslat dotazník. Odesláním zároveň vyjadřujete souhlas s poskytnutím dat pro účely výzkumu.

Otázka:

1. Účastnili jste se školení SPIRSEN?

0 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Část IA. Posouzení životní situace klienta

Na pětibodové škále označte prosím odpověď, která nejvíce odpovídá tomu, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým výrokem.

Otázka:

2. Při počátečním navázání pomáhajícího vztahu je důležité informovat klienta o náboženském/spirituálním přesvědčení sociálního pracovníka.

Otázka:

3. Součástí procesu přijetí a posouzení klienta by měla být náboženská anamnéza klienta.

Otázka:

4. Zjištění spirituální anamnézy klienta by mělo být součástí procesu přijetí a posouzení i v případě, že klient není nábožensky založen.

11 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Část IB. Posouzení životní situace klienta - blok otázek k NÁBOŽENSTVÍ

Následující otázky pracují s pojmem náboženství ve smyslu: organizované strukturované soustavy přesvědčení a praktik, které jsou společné pro určitou komunitu a týkají se spirituality.

Otázka:

5. Je vhodné, aby sociální pracovník téma NÁBOŽENSTVÍ otevřel při práci s klientem, který ...

5.1. je v terminálním stadiu nemoci

5.2. zneužívá návykové látky

5.3. se chystá stát pěstounem

5.4. se připravuje na adopci dítěte

5.5. prožívá potíže v průběhu vývoje dítěte nebo adolescenta

5.6. se zotavuje ze sexuálního zneužívání

5.7. prožívá nebo prožil partnerské násilí

5.8. trpí následky přírodní katastrofy (povodeň, zemětřesení atd.)

5.9. truchlí

5.10. trpí chronickou duševní poruchou

5.11. trpí v důsledku ztráty zaměstnání

5.12. prožívá potíže v rodinných vztazích

5.13. je trestně právně stíhán

5.14. zakouší diskriminaci/opresi na základě rasového, etnického nebo národnostního původu

5.15. zakouší diskriminaci/opresi na základě pohlaví

5.16. zakouší diskriminaci/opresi na základě sexuální orientace

5.17. zakouší diskriminaci/opresi na základě věku

5.18. zakouší diskriminaci/opresi na základě politického přesvědčení

5.19. zakouší diskriminaci/opresi na základě náboženství nebo náboženské víry

5.20. zakouší diskriminaci/opresi na základě postižení

5.21. zakouší diskriminaci/opresi na základě chudoby

22 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Část IC. Posouzení životní situace klienta - blok otázek ke SPIRITUALITĚ

Následující otázky pracují s pojmem náboženství ve smyslu: hledání smyslu, účelu a morálně uspokojujících vztahů k sobě, k jiným lidem, okolnímu světu a nejvyšší skutečnosti ve smyslu, v jakém ji daná osoba sama chápe. Spiritualita se může projevovat v různých formách náboženství, ale není omezena pouze na ně. S porozuměním definice spirituality by Vám mohly pomoci jiné pojmy, které v češtině používáme a které lze pokládat za příbuzné: víra v něco vyššího než my, víra v něco nad námi, životní filozofie, duchovní přesvědčení, životní přesvědčení, duchovní opěrný systém.

Otázka:

6. Je vhodné, aby sociální pracovník téma SPIRITUALITY otevřel při práci s klientem, který ...

6.1. je v terminálním stadiu nemoci

6.2. zneužívá návykové látky

6.3. se chystá stát pěstounem

6.4. se připravuje na adopci dítěte

6.5. prožívá potíže v průběhu vývoje dítěte nebo adolescenta

6.6. se zotavuje ze sexuálního zneužívání

6.7. prožívá nebo prožil partnerské násilí

6.8. trpí následky přírodní katastrofy (povodeň, zemětřesení atd.)

6.9. truchlí

6.10. trpí chronickou duševní poruchou

6.11. trpí v důsledku ztráty zaměstnání

6.12. prožívá potíže v rodinných vztazích

6.13. je trestně právně stíhán

6.14. zakouší diskriminaci/opresi na základě rasového, etnického nebo národnostního původu

6.15. zakouší diskriminaci/opresi na základě pohlaví

6.16. zakouší diskriminaci/opresi na základě sexuální orientace

6.17. zakouší diskriminaci/opresi na základě věku

6.18. zakouší diskriminaci/opresi na základě politického přesvědčení

6.19. zakouší diskriminaci/opresi na základě náboženství nebo náboženské víry

6.20. zakouší diskriminaci/opresi na základě postižení

6.21. zakouší diskriminaci/opresi na základě chudoby

33 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Část IIA. Pomáhající intervence

V této části jsou uvedeny různé intervence, které mohou být u klientů provedeny. Označte prosím pomocí "ano" nebo "ne" u uvedených aktivit: (1) zda jde o intervenci, kterou jste u klienta použil/a; a (2) jestli si myslíte, že jsou tyto intervence vhodné pro sociální práci.

Otázka:

7. Používání nebo doporučení náboženské/spirituální literatury

7.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

7.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

8. Soukromá modlitba za klienta

8.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

8.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

9. Společná modlitba s klientem

9.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

9.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

10. Soukromá meditace v rámci přípravy na setkání s klientem

10.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

10.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

11. Společná meditace s klientem

11.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

11.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

12. Používání náboženského jazyka a pojmů

12.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

12.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

13. Používání nenáboženského duchovního jazyka a pojmů (nahrazovat pojmy jako modlitba, církev, Bible více univerzálními pojmy jako: meditace, komunita věřících, posvátné spisy apod.

13.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

13.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

14. Doporučování čerpat z náboženského/spirituálního opěrného systému a aktivit (z toho, co pomáhá zvládat životní obtíže)

14.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

14.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

15. Dotýkání se klienta za účelem „léčení“

15.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

15.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

16. Provádění odborné intervence, která pomáhá klientovi vytvořit si náboženské/spirituální rituály (např. požehnání domu, návštěva hrobu příbuzných, slavení přechodových rituálů)

16.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

16.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

17. Účast na náboženských/spirituální rituálech klienta ve smyslu intervence

17.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

17.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

18. Povzbuzování klienta, aby si vedl pravidelně náboženský/spirituální sebe-reflexní deník

18.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

18.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

19. Rozhovor s klientem o roli jeho náboženských či spirituálních přesvědčení ve vztahu k blízkým

19.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

19.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

20. Pomoc klientovi kriticky promýšlet své náboženské či spirituální přesvědčení či aktivity

20.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

20.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

21. Pomoc klientovi posoudit význam spirituálních zážitků, které přicházejí ve snech

21.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

21.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

22. Pomoc klientovi promyslet spirituální smysl a účel jeho současné životní situace

22.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

22.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

23. Pomoc klientovi reflektovat jeho víru v to, co se stane po smrti

23.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

23.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

24. Pomoc klientovi promyslet, jak mu jeho náboženský/spirituální podpůrný systém pomáhá

24.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

24.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

25. Pomoc klientovi promyslet, jak mu jeho náboženský/ spirituální opěrný systém škodí

25.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

25.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

26. Předání klienta do péče duchovního či jiného náboženského/duchovního průvodce

26.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

26.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

Otázka:

27. Spolupráce s duchovním či jiným náboženským/duchovním průvodcem

27.1. Tuto intervenční metodu sám/a používám

27.2. Tuto intervenční metodu považuji za vhodnou v rámci sociální práce

44 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Část IIB. Pomáhající intervence - pokračování

Na pětibodové škále označte prosím odpověď, která nejvíce odpovídá tomu, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s každým výrokem.

Otázka:

28. Obecně by sociální pracovníci měli podle svého profesionálního úsudku začleňovat do rozhovoru náboženství/spiritualitu, i když klienti zprvu nejeví zájem.

Otázka:

29. Obecně by sociální pracovníci měli o náboženství/spiritualitě hovořit jen tehdy, pokud klient projeví zájem jako první.

Otázka:

30. Pomáhat klientům zvážit, zda si přejí pracovat na odpuštění, je důležitou součástí postupů sociální práce.

Otázka:

31. Ve své praxi používám techniky, které pracují s odpuštěním (např. pomáhají klientům odpustit sami sobě, odpustit druhým a prosit o odpuštění).

Otázka:

32. Spiritualita je podstatný aspekt lidství.

Otázka:

33. Sociální pracovníci by měli o spirituálních záležitostech vědět víc, než v současnosti vědí.

Otázka:

34. Sociální pracovníci by měli o náboženských záležitostech vědět víc, než v současnosti vědí.

Otázka:

35. Sociální práce se zapojením spirituální složky má lepší šanci zmocnit klienta než práce bez takové složky.

Otázka:

36. Integrace náboženství a spirituality do sociální práce je v rozporu s posláním sociální práce.

Otázka:

37. Integrace náboženství a spirituality do sociální práce je v rozporu Etickým kodexem Společnosti sociálních pracovníků ČR.

Otázka:

38. Sociální pracovníci obecně neumějí pomáhat klientům v náboženských/spirituálních záležitostech.

Otázka:

39. Byly součástí Vašeho vzdělání v sociální práci informace o náboženských či spirituálních tématech?

56 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Část III. Škála religiozity/spirituality

Otázka:

40. Jak často jste se během let na základní škole účastnil náboženských obřadů (např. chození do kostela, chrámu nebo jiných míst, kde probíhají náboženské aktivity)?

Označte prosím nejpřesnější odpověď.

Otázka:

41. Jak často se v současnosti účastníte náboženských obřadů (např. chození do kostela, chrámu nebo jiných míst, kde probíhají náboženské aktivity)?

Označte prosím nejpřesnější odpověď.

Otázka:

42. Jak často se v současnosti v soukromí věnujete náboženským nebo spirituálním aktivitám (např. meditace, četba duchovních textů, modlitby atd.)?

Označte prosím nejpřesnější odpověď.

Otázka:

43. Jak moc nábožensky založený/á podle vašeho názoru jste?

Otázka:

44. Jak moc spirituálně založený/á podle vašeho názoru jste?

Otázka:

45. Uveďte, jaký máte v současnosti vztah k organizované náboženské nebo spirituální skupině.

Označte prosím nejpřesnější odpověď.

Otázka:

46. Vyrůstal/a jsem v prostředí poskytujícím náboženské nebo spirituální podněty.

Na pětibodové škále označte prosím odpověď, která nejvíce odpovídá tomu, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s výrokem.

67 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Část IV. Demografické údaje

Otázka:

47. Jaký je váš věk?

Věk uvádějte jako celé číslo. Minimální věk respondenta je 18 let.

Otázka:

48. Jaké je vaše pohlaví?

Otázka:

49. Jaké jste národnosti?

Otázka:

50. K jakému náboženství se v současnosti výhradně nebo primárně hlásíte nebo jaká je vaše výhradní či primární spirituální orientace?

Prosím, označte jednu z možností.

Otázka:

51. Ke které křesťanské církvi se hlásíte?

Prosím, označte jednu z možností.

Otázka:

52. Jaká je velikost obce (počet obyvatel), kde nyní žijete?

Prosím, označte jednu z možností

Otázka:

53. Jaká je velikost obce (počet obyvatel) kde jste žil/a jako dítě?

Prosím, označte jednu z možností

Otázka:

54. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Otázka:

55. Kolik let praxe máte v oboru sociální práce?

78 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Část V. Definice náboženství, spirituality a víry

Pro účely tohoto výzkumu jsme vám poskytli definice náboženství a spirituality. Nyní bychom chtěli vědět, jak tyto termíny definujete vy osobně.

Otázka:

56. Jak byste vymezil pojem náboženství?

Prosím, označte všechna slova (hodí-li se), o kterých si myslíte, že nejlépe definují náboženství

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

57. Jak byste vymezil pojem spiritualita?

Prosím, označte všechna slova (hodí-li se), o kterých si myslíte, že nejlépe definují náboženství

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

58. Jak byste vymezil pojem víra?

Prosím, označte všechna slova (hodí-li se), o kterých si myslíte, že nejlépe definují náboženství

Můžete vybrat více odpovědí.

89 %
Nezodpovězené povinné otázky: