Dotazník pro výzkum hodnot, volného času, zběhlosti v informačních technologiích, světonázoru a sociálních ohrožení

© 2018 Univerzita Palackého v Olomouci

Popis prováděného šetření a informace k souhlasu respondenta

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku zaměřeného na výzkum prožívání volného času v širším kontextu.
Vyplněním a odevzdáním tohoto dotazníku dobrovolně souhlasíte s účastí na výzkumu a rozumíte výzkumnému záměru. Prosíme Vás o pravdivé odpovědi. Data, která nám poskytnete, jsou úplně anonymní. Nejedná se tedy o shromažďování osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR. Do žádné části dotazníku nebudete uvádět informaci, která by Vás identifikovala. Získaná data nikdy nebudeme vyhodnocovat samostatně, ale vždy jako součást odpovědí od všech účastníků výzkumu. V případě vašich pochybností, neváhejte adresovat otázky, obavy či stížnosti spojené s výzkumem na kontaktní osobu realizátora výzkumu.
Otázky o právech účastníka vůči této studii nebo obavy a stížnosti spojené s touto studií můžete psát realizátorovi výzkumu, který je vedoucím výzkumné skupiny: jiri.pospisil@upol.cz.

Informace pro respondenty

Dotazník obsahuje celkem otázek, ale pouze se týká všech respondentů. U většiny otázek je vyžadována pouze jedna odpověď. Tam, kde je možno uvést více odpovědí, můžete zaškrtnout více políček. Prosím věnujte zvýšenou pozornost zadávání Vašich aktivit ve volném čase. V nabídce činností je více než 350 položek. Jejich výběr můžete omezit filtrem (stačí zadat část slova, které hledáte). V případě, že nenajdete Vaši aktivitu v nabízeném seznamu, použijte prosím položku "jiná aktivita". V tomto případě budete požádáni o její popis na zvláštním řádku.

Období, v němž je možné vyplňovat dotazník

-

Aktuální sdělení

Dotazníky lze vyplňovat nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.

Pro výzkumníky byla zpřístupněna otevřená verze dotazníku pro přepis z papírové verze. Užívejte jí v souladu s instrukcemi.

Vytisknout dotazník

Dotazník není možné v tuto chvíli vyplňovat.

Dotazník lze vyplňovat v režimu testování.

Kontaktní údaje realizátora výzkumu

Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra křesťanské sociální práce

Univerzitní 22, 771 47 Olomouc

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

+420 739 249 028, jiri.pospisil@upol.cz

Trnavská univerzita v Trnave

Katedra pedagogických štúdií

Priemyselná 4, P. O. BOX 9, 918 43 Trnava, Slovenská republika

Mgr. et Mgr. Anna Sádovská, PhD.

+421 33 5939 559, anna.sadovska@truni.sk

Autoři dotazníku

PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Ing. Ludmila Trochtová, Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Mgr. Ivana Olecká, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

Doc. PeadDr. Tatiana Matulayová, PhD., Univerzita Palackého v Olomouci

PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA, Univerzita Palackého v Olomouci

Doc. Mgr. Andrej Rajský, PhD., Trnavská univerzita

Mgr et Mgr. Anna Sádovská, PhD., Trnavská univerzita

Mgr. Kristína Liberčanová, PhD., Trnavská univerzita

PaedDr. Janette Gubricová, PhD., Trnavská univerzita

PaedDr. Naďa Bizová, PhD., Trnavská univerzita

Doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD., Trnavská univerzita

Gratulujeme!

Úspěšně jste dokončil/a dotazník. Za jeho vyplnění Vám velmi děkujeme. Vaše součinnost je nezbytná pro realizaci našeho výzkumného šetření. Data, které jste nám poskytl/a jsou plně anonymní a bude s nimi nakládáno pouze za účelem zpracování statistických výstupů. Jako poslední krok prosím odešlete data tlačítkem Odeslat dotazník. Odesláním zároveň vyjadřujete souhlas s poskytnutím dat pro účely výzkumu.

Identifikace výzkumníka a základní rozlišující otázka

Tento blok slouží k základnímu rozlišení respondentů a přizpůsobení dotazníku Vaší cílové skupině. Údaj o výzkumníkovi je nezbytný pro určení zodpovědnosti za získaná data.

Otázka:

1. Kód výzkumníka (osobní číslo)

1.1. Prosím uveďte kód výzkumníka, který Vám dotazník dal k vyplnění

Poznámka pro výzkumníka: Osobní číslo je kód, který Vám byl přidělen, nebo Vaše studijní číslo, pokud jste student/studentka. Informace slouží k rozlišení původců dat.

Otázka:

2. V současné době jsem

0 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Postoje k médiím a zběhlost v užívání informačních a komunikačních technologií

Otázka:

3. Jste zvyklý/á používat pravidelně počítač?

Otázka:

4. Jaký máte přístup k počítači?

Otázka:

5. Máte doma připojení k internetu?

Otázka:

6. Jste zvyklí pracovat alespoň s jedním nástrojem z kancelářského balíku (Word, Excel, PowerPoint nebo jejich alternativy)?

Otázka:

7. Využíváte počítač k prohlížení internetu?

Otázka:

8. Používáte chytrý mobilní telefon?

Otázka:

9. Dokážete si představit, že budete dobrovolně na určitou dobu (např. týden) bez mobilního telefonu?

Otázka:

10. Pociťujete nepříjemné pocity, když u sebe nemáte mobilní telefon?

Otázka:

11. Zhoršily se Vaše vztahy s blízkými lidmi kvůli nadměrnému používání telefonu (např. omezení přímé komunikace, spory, hádky, nedorozumění apod.)

Otázka:

12. Cítil/a byste se nepříjemně, kdybyste nemohl/a aktualizovat informace ze svých sociálních sítí a kontrolovat e-maily?

Otázka:

13. Jak moc Vás ohrožuje nadužívání mobilního telefonu

13.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

13.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

13.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

13.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

14. Používáte tablet?

Otázka:

15. Používáte internetové bankovnictví?

Otázka:

16. Používáte pravidelně email?

Otázka:

17. Máte a používáte účet na některé sociální síti (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok apod.)?

Otázka:

18. Jak často navštěvujete sociální sítě?

Otázka:

19. Kolik času (průměrně) věnujete pobytu na sociální síti při každé návštěvě?

Otázka:

20. Které sociální sítě sledujete (navštěvujete, máte na nich aktivně používaný účet)?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

21. Používáte internet k vyhledávání informací, které slouží k Vašemu dalšímu osobnímu či profesnímu vzdělávání?

Otázka:

22. Odkud nejčastěji čerpáte informace?

Otázka:

23. Podle čeho posuzujete důvěryhodnost informací (zpráv, videí, fotografií apod.)? Informaci pokládáte za důvěryhodnou, pokud:

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

24. Jak nakládáte se získanými informacemi, které pokládáte za důležité?

8 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Prožívání volného času

Otázka:

25. Váš volný čas

Zadejte všechny Vaše volnočasové aktivity

Můžete zadat neomezené množství aktivit, řádky budou přibývat. K vybraným aktivitám prosím připojte informace, jak často se jim věnujete a kolik času jim obvykle věnujete. K zadání aktivity dojde tím, že vyberete všechny čtyři její části. Napište prosím VŠECHNY aktivity, kterými vyplňujete Váš volný čas v PRŮBĚHU CELÉHO ROKU. Nezapomeňte ani na aktivity sezónní (např. lyžování, turistika apod.). U sezónních aktivit uvádějte, jak často je děláte v jejich sezóně.

Vaše zadané volnočasové aktivity
Dosud nebyla vložena žádná položka
25.1. Vyberte a přidejte volnočasovou aktivitu

Doplňte další údaje k vybrané položce
25.2. Jak často se aktivitě věnujete?
25.3. Kolik času se aktivitě průměrně věnujete?
U aktivit vykonávaných vícekrát denně se jedná o délku jednoho časového úseku, po který se uceleně věnujete aktivitě.
25.4. Jak moc máte tuto aktivitu rádi?
25.5. Jak je pro Vás tato aktivita náročná, jakou pro Vás představuje výzvu?
25.6. Na jaké úrovni aktivitu zvládáte?
25.7. Jedná se o organizovanou aktivitu?
Vyberte z nabídky, zda je aktivita někým formálně organizována.

Otázka:

26. Zkuste prosím odhadnout, kolik máte běžně volného času ve všední den?

Otázka:

27. Zkuste prosím odhadnout, kolik máte běžně volného času ve dnech víkendu (sobota, neděle)?

Údaj se uvádí za jeden den víkendu. Tedy kolik volného času máte v obvykle zvlášť v sobotu a kolik obvykle zvlášť v neděli. Ne za oba dny dohromady. Pokud se dny výrazně liší, uvádějte průměr za oba dny.

Otázka:

28. Dobrovolnictví považujete zejména za

Otázka:

29. Pomáhal/a jste zadarmo ve svém volném čase v nějaké organizaci?

Otázka:

30. V jaké oblasti jste pomáhal/a?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

31. Pomáhal/a jste zadarmo ve svém volném čase v nějaké organizaci za posledních 12 měsíců?

Otázka:

32. O jakou pomoc se jednalo?

15 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Preference hodnot

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k hodnotám nebo vlastnostem. Nebojte se zvolit i nízkou preferenci, jestliže je pravdivá. Nikdo nebude posuzovat, čemu dáváte přednost. Zde jde o to, abyste si pravdivě odpověděli, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, co je pro Vás důležité.

Otázka:

33. Jaký je Váš postoj k níže uvedeným hodnotám

33.1. Hodnota pohodlný život

33.2. Hodnota aktivní vzrušující život, zábava

33.3. Hodnota štěstí

33.4. Hodnota vnitřní harmonie

33.5. Hodnota potěšení, radost

33.6. Hodnota věčný život (život po smrti), spása

33.7. Hodnota sebeúcta

33.8. Hodnota moudrost

33.9. Hodnota přijetí ostatními, pocit sounáležitosti

33.10. Hodnota zdraví

33.11. Hodnota ekonomické zabezpečení

33.12. Hodnota rovné příležitosti, sociální rovnost

33.13. Hodnota bezpečnost rodiny

33.14. Hodnota svoboda

33.15. Hodnota zralá láska (ne pouze zamilovanost)

33.16. Hodnota národní bezpečnost

33.17. Hodnota společenské uznání

33.18. Hodnota kamarádství, přátelství

33.19. Hodnota krása v přírodě nebo umění

33.20. Hodnota úcta k rodičům a starším lidem

23 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Preference vlastností

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k hodnotám nebo vlastnostem. Nebojte se zvolit i nízkou preferenci, jestliže je pravdivá. Nikdo nebude posuzovat, čemu dáváte přednost. Zde jde o to, abyste si pravdivě odpověděli, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, co je pro Vás důležité.

Otázka:

34. Jaký je Váš postoj k níže uvedeným vlastnostem. Uveďte, jak moc je pro Vás daná vlastnost důležitá.

34.1. Otevřený/á, vstřícný/á, ochotný/á pochopit odlišné stanovisko

34.2. Čistý/á (v morální smyslu)

34.3. Odpouštějící

34.4. Pomáhající, nápomocný/á

34.5. Taktní, zdvořilý

34.6. Empatický/á, chápající

34.7. Zodpovědný/á, svědomitý/á

34.8. Laskavý/á, milující

34.9. Poslušný/á, oddaný/á

34.10. Věřící, důvěřující

34.11. Schopný/á, kompetentní

34.12. Cílevědomý/á, ambiciózní

34.13. Asertivní, schopný/á prosadit svůj názor bez narušení práv druhých

34.14. Odvážný/á, statečný/á

34.15. Kreativní, tvořivý/á

34.16. Nezávislý/á, samostatný/á

34.17. Vzdělaný/á, intelektuální

34.18. Spolupracující

34.19. Disciplinovaný/á, sebeovládající se

34.20. Mající sociální moc, vlivný/á, autoritativní

31 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Ekonomické zázemí rodiny

Otázka:

35. Kolik členů má Vaše domácnost?

Otázka:

36. Kolik je ve Vaší domácnosti dětí, které jsou finančně závislé na rodičích?

Otázka:

37. Funguje Vaše domácnost jako tzv. „mama hotel“ (tzn. v domácnosti žijí i zaopatření členové, kteří by mohli být ekonomicky soběstačnou jednotkou, ale z různých důvodů doposud domácnost neopustili)?

Otázka:

38. Odkládáte si měsíčně nějakou částku pro případ mimořádného výdaje

Otázka:

39. Čerpá Vaše rodina sociální dávky?

Otázka:

40. Je proti Vám (vaší domácnosti) vedeno exekuční řízení?

Otázka:

41. V případě nedostatku finančních prostředků

Vyberte pouze tu možnost, kterou byste zvolili jako první řešení.

Otázka:

42. Je někdo z členů společné domácnosti nezaměstnaný (kromě dětí)?

Nejedná se o přechodnou nezaměstnanost, např. při přechodu z jednoho do druhého zaměstnání, mateřskou dovolenou apod. V těchto případech můžete odpovědět ne.

Otázka:

43. Byl by pro Vás problém, kdyby se Vám nečekaně pokazil důležitý spotřebič (např. lednička, pračka)?

Otázka:

44. Jak dlouho by Vaše domácnost dokázala pokrýt životní náklady při ztrátě poloviny příjmů?

Otázka:

45. Jak dlouho by Vaše domácnost dokázala pokrýt životní náklady při ztrátě všech příjmů?

Otázka:

46. Cítíte se být ohroženi ve finanční oblasti (např. nedostatek finančních prostředků, vysoká dluhová zátěž, exekuce, vymáhání dluhů, neschopnost zajistit péči dětem)?

Otázka:

47. Co Vás ohrožuje v oblasti financí?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

48. Jak moc Vás finanční problémy ohrožují v následujících oblastech:

48.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

48.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

48.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

48.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

49. Celkovou ekonomickou situaci Vaší domácnosti hodnotíte jako

38 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Dotazník ke zjištění postojů mládeže

Tato část dotazníku se týká pouze mladých lidí navštěvujících základní nebo střední školu. Vy starší můžete pokračovat na další blok.Tento dotazník neobsahuje správné či nesprávné odpovědi. Zajímáme se o postoje, přesvědčení a chování mladých lidí jako jsi Ty. Označ prosím odpověď, s níž nejvíce souhlasíš. Budeme rádi, pokud bez obav vyplníš každou z otázek, protože dotazník je anonymní. Odpovídej tedy tak, jak to skutečně cítíš. Nepiš nikde své jméno.

Otázka:

50. Tyto otázky se věnují tomu, jak často se mluvíš se svými rodiči nebo jinými dospělými u vás doma. Prosím, označ odpověď, které nejlépe vyjadřuje to, jak často se mluvíš se svými rodiči / opatrovníky.

50.1. Jak často mluvíš s mámou nebo tátou (nebo jiným dospělým ve vaší domácnosti) o svých problémech?

50.2. Jak často Ti Tvoje máma nebo táta (nebo jiný dospělý ve vaší domácnosti) řekne, že chce pro Tebe jen to nejlepší?

50.3. Jak často se mluvíš s rodiči o tom, co je správné a nesprávné?

50.4. Jak často se cítíš příjemně, když mluvíš s rodiči o osobních záležitostech?

Otázka:

51. Tyto otázky se týkají Tvých nejbližších kamarádů. Prosím, označ odpověď, která nejlépe vystihuje četnost dané události v otázkách.

51.1. Řídí se většina tvých kamarádů pravidly, které jim určili rodiče?

51.2. Snaží se většina tvých kamarádů být bez problémů?

51.3. Vybírá si většina tvých kamarádů činnosti, které neohrožují zdraví?

51.4. Je většina tvých kamarádů zodpovědná?

Otázka:

52. Tyto otázky jsou o Tvé budoucnosti. Prosím, označ odpověď, která nejvíce vystihuje, co cítíš.

52.1. Jak moc je pro Tvou rodinu důležité, abys pokračoval ve studiu po skončení střední školy?

52.2. Pokud se podíváš do budoucnosti, jak důležité je pro Tebe, abys setrval ve škole?

52.3. Jak důležité je pro Tebe, aby se Ti dařilo ve škole?

52.4. Jaké si myslíš, že bude Tvé nejvyšší vzdělání?

52.5. Šance, že jako dospělý/á budu úspěšný/á v každé činnosti, do které se pustím, je:

52.6. Jaká je podle tebe šance, že jako dospělý/á budeš moci dělat takovou práci, jaká by Tě bavila?

52.7. Jaká šance, že Tě budou ostatní respektovat až budeš dospělý/á?

52.8. Pokud si představíš svoji budoucnost, jaká je šance, že Tvůj život se bude vyvíjet lépe než život Tvých rodičů?

Otázka:

53. Následující tvrzení popisují osobu, která může a nemusí být jako Ty. Prosím, označ odpověď, která nejvíce vystihuje to, jak se Ti podobá.

53.1. Může odmítnout aktivity, o kterých si myslí, že nejsou správné.

53.2. Dokáže rozeznat pozitivní a negativní následky svého jednání a podle toho si vybere vhodné jednání.

53.3. Dodržuje sliby/závazky, které dal/a.

53.4. Přebírá odpovědnost za své jednání.

53.5. Pravidelně vykonává dobrovolnické aktivity, aby pomohl/a jiným v blízkém okolí.

53.6. Má podíl na tom, aby se z jeho/její komunity stalo lepší místo.

53.7. Umí se zapojit do dobrovolnických aktivit v komunitě.

53.8. Je členem dobrovolnické skupiny a dobrovolně se angažuje v nějaké organizaci.

Otázka:

54. Tyto otázky se týkají lidí z jiných rasových a etnických skupin. Prosím, označ odpověď, která nejvíce vystihuje, co cítíš.

54.1. Respektuješ názory druhých lidí, i když jsou jiné rasy.

54.2. Máš kamarády z jiných rasových/etnických skupin.

54.3. Věříš lidem z jiných rasových/etnických skupin.

54.4. Jsi ke každému férový/á, bez ohledu na rasu.

Otázka:

55. Tato tvrzení popisují osobu, která může a nemusí být jako Ty. Prosím, označ odpověď, která nejvíce vystihuje to, jak se Ti podobá.

55.1. Stará se o sebe i tak, že se správně stravuje.

55.2. Stará se o sebe i tak, že cvičí.

55.3. Je pro něj/ji důležité mít přiměřenou tělesnou váhu.

55.4. Je pro něj/ji důležité být fyzicky aktivní každý den.

Otázka:

56. Tyto otázky jsou o činnostech, které můžeš dělat ve svém volném čase. Prosím, označ odpověď, která označuje, jak časté jsou tyto činnosti v Tvém volném čase.

56.1. Zúčastňuješ se školou organizovaných aktivit mimo třídu.

56.2. Kolikrát týdně jsi se asi zúčastnil organizovaných aktivit po školním vyučování? (Tyto aktivity mohou být spojeny se školou, církví, mládežnickou skupinou, sportovním klubem, doučováním nebo jinými aktivitami.)

56.3. Jsi angažovaný/á v dalších činnostech ve škole jako např. pěvecký sbor, hudební skupina, taneční skupina, sportovní tým v soutěžích mezi školami, divadelní kroužek, tvorba školního časopisu, tvorba studentského webu a jiné?

56.4. Jsi členem sportovního týmu nebo skupiny, která funguje i mimo školu?

Otázka:

57. Tyto otázky jsou spojeny s náboženstvím. Prosím, označ číslo, které Tě nejlépe vystihuje.

57.1. Minulý měsíc jsem se zúčastnil/a náboženské akce, na které byla minimálně jedna další osoba.

57.2. Jak často jsi se v průběhu posledních 12 měsíců zúčastnil/a bohoslužby?

57.3. Kdyby to bylo úplně na Tobě, zúčastňoval by ses bohoslužeb?

57.4. Jak často jsi byl účastníkem náboženských, církevních nebo misijních činností během posledních 12 měsíců?

57.5. Jak důležité je pro Tebe, že se dokážeš spolehnout na náboženskou nauku, když máš nějaký problém?

57.6. Jak důležité je pro Tebe věřit v Boha (nebo vyšší sílu nebo tvůrce)?

57.7. Jak důležité pro Tebe je, že se můžeš spolehnout na svou víru jako průvodce každodenním životem?

57.8. Jak důležité je pro Tebe modlit se, pokud právě čelíš osobním problémům?

Otázka:

58. Tyto otázky se týkají dospělých, kteří nejsou Tvými rodiči. Prosím, označ odpověď, která nejlépe vystihuje, nakolik souhlasíš s daným výrokem.

58.1. Znáš dospělé, kteří Tě často povzbuzují.

58.2. Existuje dospělá osoba, mimo Tvých rodičů, díky které se udála důležitá pozitivní změna ve Tvém životě.

58.3. Existuje dospělá osoba, mimo Tvých rodičů, která by Ti pomohla, kdybys měl/a nějaký problém nebo byl/a vyvedený/á z rovnováhy?

58.4. Existuje dospělá osoba, mimo Tvých rodičů, které záleží na tom, aby ses měl/a dobře?

Otázka:

59. Tyto otázky se týkají školy, kterou právě navštěvuješ. Prosím, označ odpověď, která nejvíce vystihuje, co cítíš.

59.1. Cítíš, že můžeš důvěřovat lidem ve své škole.

59.2. Jsi šťastný/á, že můžeš být ve vaší škole.

59.3. Učitelé ve vaší škole se chovají ke studentům férově.

59.4. Ve vaší škole se cítíš bezpečně.

Otázka:

60. Tyto otázky se týkají Tvého vztahu s mámou. Prosím, označ číslo, které nejvíce vystihuje, co cítíš.

60.1. Cítím, že jsme si s mámou blízcí.

60.2. Většinu času se ke mně máma chová laskavě a láskyplně.

60.3. Jsem spokojený/á s tím, jakým způsobem spolu s mámou komunikujeme.

60.4. Celkově jsem spokojený/á se vztahem, který je mezi mnou a mojí mámou.

Otázka:

61. Tyto otázky se týkají Tvého vztahu s otcem. Prosím, označ odpověď, která nejvíce vystihuje, co cítíš.

61.1. Cítím, že jsme si s otcem blízcí.

61.2. Většinu času se můj otec ke mně chová laskavě a láskyplně.

61.3. Jsem spokojený/á s tím, jakým způsobem spolu s otcem komunikujeme.

61.4. Celkově jsem spokojený/á se vztahem, který je mezi mnou a mým otcem.

Otázka:

62. Tyto otázky se zaměřují na to, co cítíš, když něco děláš. Prosím, označ odpověď, která Tě nejvíce vystihuje.

62.1. Dokážu zvládnout většinu problémů, pokud se přiměřeně snažím.

62.2. Pokud mám problémy, obvykle jsem schopný/á přemýšlet nad jejich řešením.

62.3. Obvykle dokážu vyřešit všechno, co se stane.

62.4. Když se musí vypořádat s problémem, obvykle dokáže najít několik řešení.

Otázka:

63. Tyto otázky jsou o Tobě a Tvých rodičích (opatrovnících, náhradních rodičích). Prosím, označ odpověď, která nejvíce vystihuje Tebe i je.

63.1. Můj rodič/Moji rodiče vědí, kde jsem po škole.

63.2. Před tím, než jdu ven, řeknu rodiči/rodičům, s kým se setkám.

63.3. Když jdu ven večer/v noci, můj rodič/rodiče vědí, kde jsem.

63.4. Vyprávím si s rodičem/rodiči o plánech, které máme s kamarády.

46 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Postoje respondenta ke světonázorovým otázkám

Tato část dotazníku se týká pouze respondentů, kteří již dokončili střední školu nebo učiliště. Žáci základních a středních škol ji mohou přeskočit.

Otázka:

64. Jaká je podle Vašeho přesvědčení úroveň poskytování sociálních služeb v našem státě v níže uvedených oblastech?

64.1. Podpora v oblasti sociálního bydlení je

64.2. Podpora v oblasti sociálních dávek (na děti, v hmotné nouzi apod.) je

64.3. Podpora v oblasti péče o bezdomovce (noclehárny, jídelny, ošacení) je

64.4. Podpora v oblasti péče o mladé a vícečetné rodiny je

64.5. Podpora v oblasti péče o osoby s postižením je

64.6. Podpora v oblasti péče o děti v obtížných životních situacích (sociální programy a zařízení, pěstounská péče, dětské domovy) je

64.7. Podpora v oblasti péče o seniory (sociální programy a zařízení, domovy pro seniory) je

Otázka:

65. Následující tvrzení vyjadřují postoje vůči imigrantům a migraci. Vyberte, jak silně s nimi souhlasíte nebo nesouhlasíte.

65.1. Stát by neměl přijímat žádné migranty bez výjimky.

65.2. Každý jednolitvý stát by měl určovat vlastní pravidla pro přijímání imigrantů včetně jejich počtu. Jednotná evropská politika nemůže fungovat.

65.3. U imigrantů je velmi důležité jejich náboženství.

65.4. V naší zemi bychom měli přijímat pouze ty migranty, kteří přicházejí z kulturně nebo nábožensky blízkých zemí (např. křesťanské země, evropské země apod.)

65.5. Stát má poskytnout všem oprávněným žadatelům azyl.

65.6. Imigranti představují ekonomický přínos pro naši společnost.

65.7. Imigranti by měli přijmout kulturu státu, kam přišli, a své původní kultury se vzdát.

65.8. Vůči imigrantům a cizincům se v naší zemi chováme velmi dobře a vstřícně.

Otázka:

66. Které z uvedených tvrzení nejlépe vystihuje Váš názor?

Otázka:

67. V čem podle vás spočívá sociální spravedlnost? U následujících tvrzení prosím označte, jestli vyjadřují spravedlnost.

67.1. Kdo má větší zásluhy nebo úspěchy a je aktivnější, ten si zaslouží větší podporu a odměnu. Podporovat je potřeba především ty, kdo ukázali potenciál něčeho dosáhnout.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení - od úplné nespravedlnosti až po úplnou spravedlnost. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

67.2. Všichni by měli dostat stejné podmínky, podporu a pomoc. Méně úspěšní, průměrní i úspěšnější. Méně úspěšní ani více úspěšní by neměli být podporováni na úkor průměrné většiny.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení - od úplné nespravedlnosti až po úplnou spravedlnost. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

67.3. Pomoc a podporu by měli dostat především ti, kdo jsou méně úspěšní nebo nějak znevýhodnění. Je potřeba jim poskytnout takovou pomoc, aby měli stejné příležitosti jako ostatní, a to i za cenu menší podpory průměrných a úspěšnějších.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení - od úplné nespravedlnosti až po úplnou spravedlnost. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

Otázka:

68. V oblasti sociální politiky státu je Vám nejbližší postoj

Otázka:

69. V oblasti osobní víry se považujete za

Otázka:

70. V oblasti náboženského přesvědčení Vás nejlépe vystihuje věta

Otázka:

71. Pokud se považujete za nábožensky aktivního člověka, které konkrétní náboženství vyznáváte?

Pokud vyberete jiné náboženství, budete vyzváni k vyplnění názvu. Název náboženství je v tomto případě povinný a bez něj nebude možné v dotazníku pokračovat.

Otázka:

72. Jaké jsou Vaše postoje ke smrti a umírání?

72.1. Vidím smrt jako přechod na věčné a požehnané místo.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení - od úplného nesouhlasu až po úplný souhlas. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

72.2. Fakt, že smrt bude znamenat konec všeho tak, jak to znám, mě děsí.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení - od úplného nesouhlasu až po úplný souhlas. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

72.3. Pohlížím na smrt jako na úlevu od pozemského trápení.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení - od úplného nesouhlasu až po úplný souhlas. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

72.4. Vyhýbám se přemýšlení o smrti.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení - od úplného nesouhlasu až po úplný souhlas. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

72.5. Trápí mě nejistota plynoucí z toho, že nevím, jaké to bude, až budu umírat.

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto tvrzení - od úplného nesouhlasu až po úplný souhlas. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení.

54 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Základní údaje o respondentovi / respondentce

Otázka:

73. Váš věk

Věk uvádějte jako celé číslo. Minimální věk respondenta je 15 let a maximální 120 let.

Otázka:

74. Pohlaví

Otázka:

75. Kraj, ve kterém žijete?

Otázka:

76. Jaká je velikost obce (počet obyvatel) kde bydlíte?

Otázka:

77. Jaká je vaše rodinná situace?

Otázka:

78. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání

Otázka:

79. Jaké je (bylo) nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání Vašeho otce?

Otázka:

80. Jaké je (bylo) nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání Vaší matky?

Otázka:

81. Jaké je nejvyšší dosažené / dosahované vzdělání Vaší partnerky / Vašeho partnera?

Otázka:

82. Kdybych se měl/a zařadit do oboru, který studuji, je to:

Otázka:

83. Jaké je zaměření Vaší práce nebo studia?

Otázka:

84. Cítíte se být ohroženi v oblasti zaměstnání a dosažené kvalifikace (např. ztráta zaměstnání, nedostatečné vzdělání, nedostatek příležitostí ke vzdělávání, nedostatek financí na vzdělávání, neochota se dále vzdělávat)?

Otázka:

85. Co Vás ohrožuje v oblasti zaměstnání a kvalifikace?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

86. Jak moc Vás ztráta zaměstnání nebo nedostatečná kvalifikace ohrožuje v následujících oblastech:

86.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

86.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

86.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

86.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

87. Jaká je Vaše situace v oblasti bydlení? Jak bydlíte?

Otázka:

88. Cítíte se být ohroženi v oblasti bydlení (např. ztráta bydlení, nevyhovující podmínky bydlení)

Otázka:

89. Co Vás ohrožuje v oblasti bydlení?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

90. Jak moc vás vaše situace v bydlení ohrožuje v následujících oblastech:

90.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

90.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

90.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

90.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

91. Máte vlastní/adoptované děti?

Otázka:

92. Chodí alespoň jedno Vaše dítě na základní nebo střední školu?

62 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Sociální a zdravotní ohrožení respondenta - část I

Otázka:

93. Týká se Vašeho dítěte/Vašich dětí problém neomluvené nebo výrazně časté absence ve škole?

Otázka:

94. Z jakého důvodu Vaše dítě/děti nechodí do školy?

Můžete vybrat více odpovědí nebo nevybrat žádnou odpověď. Prosíme Vás o pravdivou odpověď, vaše anonymita je zaručena.

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

95. Jak moc vaše dítě/děti ohrožuje neomluvená nebo častá absence ve škole v následujících oblastech:

95.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

95.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

95.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

95.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

96. Týká se Vašich dětí problém šikany ve škole?

Otázka:

97. Jak moc vaše dítě/děti ohrožuje šikana ve škole v následujících oblastech:

97.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

97.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

97.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

97.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

98. Oznámili jste šikanu škole?

Otázka:

99. Byl agresor šikany ze strany školy potrestán?

Otázka:

100. Byla Vašemu dítěti poskytnuta pomoc?

Otázka:

101. Týká se Vás/Tě problém neomluvené nebo výrazně časté absence ve škole?

Otázka:

102. Z jakého důvodu nechodíš/te do školy?

Můžete vybrat více odpovědí nebo nevybrat žádnou odpověď. Prosíme Vás o pravdivou odpověď, vaše anonymita je zaručena.

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

103. Jak moc tě ohrožuje neomluvená nebo častá absence ve škole v následujících oblastech:

103.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

103.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

103.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

103.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

104. Týká se Tě/Vás problém šikany ve škole?

Otázka:

105. Jak moc tě ohrožuje šikana dětí ve škole v následujících oblastech:

105.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

105.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

105.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

105.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

106. Oznámil/a jsi/jste šikanu?

Uveď první osobu, které jsi se svěřil.

Otázka:

107. Byl agresor šikany ze strany školy potrestán?

Otázka:

108. Byla Ti/Vám poskytnuta pomoc?

Otázka:

109. Týká se Vás problém neomluvené nebo výrazně časté absence v práci?

Otázka:

110. Z jakého důvodu nechodíte do práce?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

111. Jak moc se cítíte ohroženi neomluvenou nebo častou absencí v zaměstnání v následujících oblastech:

111.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

111.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

111.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

111.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

112. Zažil/a jste útlak, nátlak, vydírání nebo vyhrožování na pracovišti?

Otázka:

113. Jak moc se cítíte ohroženi útlakem, nátlakem, vydíráním nebo vyhrožováním na pracovišti v následujících oblastech:

113.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

113.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

113.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

113.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

114. Pokud jste zažil/a útlak, nátlak, vydírání nebo vyhrožování na pracovišti, kdo byl pachatelem takových aktivit?

Otázka:

115. Oznámil/a jste to někomu?

Uveďte první osobu, které jste skutečnost oznámil/a.

Otázka:

116. Jak jste situaci řešil/a?

Otázka:

117. Máte podváhu, nadváhu nebo obezitu?

Otázka:

118. Uveďte, zda máte podváhu, nadváhu nebo obezitu (alespoň přibližně podle indexu tělesné hmotnosti (BMI)?

Otázka:

119. Jak moc vás ohrožuje podváha nebo obezita v následujících oblastech:

119.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

119.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

119.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

119.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

120. Máte bulimii nebo anorexii (poruchy příjmu potravy diagnostikované specialistou)?

Otázka:

121. Uveďte, zda máte bulimii nebo anorexii (poruchy příjmu potravy)?

Otázka:

122. Jak moc vás ohrožuje bulimie nebo anorexie v následujících oblastech:

122.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

122.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

122.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

122.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

69 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Sociální a zdravotní ohrožení respondenta - část II

Otázka:

123. Máte osobní zkušenost se sebepoškozováním (řezání se, pálení se apod.)?

Otázka:

124. Uveďte, zda se Vám v minulosti nebo v současnosti stalo, že byste se řezal/a, pálil/a či jinak sebepoškozoval/a?

Otázka:

125. Z jakého důvodu jste se v minulosti nebo v současnosti řezal/a, pálil/a nebo jinak sebepoškozoval/a?

Otázka:

126. Jak moc vás ohrožuje sebepoškozování v následujících oblastech:

126.2. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

126.3. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

126.4. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

126.5. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

127. Užíval/a jste v minulosti nebo užíváte v současnosti nějakou návykovou látku (drogu) kromě alkoholu, tabákových výrobků a léků?

Otázka:

128. Uveďte, zda jste v minulosti užíval/a nebo nyní užíváte nějakou návykovou látku (drogu) kromě alkoholu, tabákových výrobků a léků?

Otázka:

129. Jak moc vás ohrožuje užívání drog v následujících oblastech:

129.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

129.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

129.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

129.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

130. Uveďte, které drogy užíváte nebo jste je v minulosti užíval/a (i experimentálně)

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

131. Způsobuje/způsobovalo užívání drog problémy Vám nebo Vašemu okolí (blízkým lidem)?

Otázka:

132. Pijete nebo jste pil/a ve vyšší míře nebo velmi často (denně nebo téměř denně) alkohol?

Otázka:

133. Měl/a jste v minulosti nebo máte v současnosti problém s pitím alkoholu?

Otázka:

134. Jak moc vás ohrožuje pití alkoholu v následujících oblastech:

134.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

134.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

134.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

134.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

135. Kde nejčastěji pijete (pil/a jste) alkohol?

Otázka:

136. Prožil/a jste někdy po vysazení alkoholu tělesné odvykací potíže, tzv. abstinenční příznaky (lidově absťák)?

77 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Sociální a zdravotní ohrožení respondenta - část III

Otázka:

137. Kouřil/a jste v minulosti nebo kouříte nyní?

Otázka:

138. Prosím upřesněte, jak často kouříte?

Otázka:

139. Co převážně kouříte?

Otázka:

140. Jak moc vás ohrožuje kouření v následujících oblastech:

140.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

140.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

140.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

140.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

141. Zkoušel/a jste někdy s kouřením přestat?

Otázka:

142. Užíval/a jste nebo užíváte nějaké léky ve větším množství, než určil lékař nebo je jejich doporučená maximální denní dávka?

Otázka:

143. Které z uvedených skupin léků užíváte ve větším množství, než určil lékař nebo je jejich doporučená maximální denní dávka?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

144. Jak moc vás ohrožuje nadužívání léků v následujících oblastech:

144.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

144.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

144.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

144.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

145. Hrajete pravidelně hry, při nichž můžete prohrát peníze (hazardní hry, karty, výherní automaty, sázky na sport, sázkové a loterijní hry apod.)?

Týká se i harazdních her v online prostředí.

Otázka:

146. Jaké hry o peníze hrajete (i online)?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

147. Prosím upřesněte, jak často hrajete hry, při nichž můžete prohrát peníze?

Otázka:

148. Jak moc vás ohrožuje hazardní hraní her v následujících oblastech:

148.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

148.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

148.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

148.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

149. Odkud získáváte peníze na hraní her nebo sázky? (vyberte všechny možnosti, které jste kdy využil/a)

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

150. Stává se Vám, že si koupíte i zboží, které právě nepotřebujete, i když víte, že Vám pak zůstane málo peněz?

Otázka:

151. Po nákupu zboží, které právě nepotřebujete, se cítíte provinile, protože Vám připadá, že Váš nákup byl nesmyslný.

Otázka:

152. Jak moc vás ohrožuje nadměrné nebo nekontrolovatelné nakupování v následujících oblastech:

152.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

152.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

152.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

152.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

153. Odkud získáváte peníze, v případě, že nekontrolovatelně nebo nadměrně nakupujete zboží? (vyberte všechny možnosti, které jste kdy využil/a)

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

154. Hrajete počítačové hry?

Otázka:

155. Jak moc vás ohrožuje hraní počítačových her v následujících oblastech:

155.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

155.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

155.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

155.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

156. Stal/a jste někdy obětí útoku na sociální síti (např. zasílání urážlivých, zastrašujících či výhružných zpráv, rozesílání osobních nebo citlivých informací a fotografií, rozesílání nepravdivých zpráv, posílání zpráv či stránek se sexuálním obsahem, vydírání prostřednictvím získaných intimních fotografií, lákání na schůzku, obtěžování, odcizení účtu apod.)?

Otázka:

157. O jaký typ útoku se jednalo? (můžete zvolit více)

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

158. Jak jste na útok zareagoval/a?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

159. Jak moc vás ohrožuje nebezpečí v online prostředí v následujících oblastech:

159.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

159.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

159.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

159.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

85 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Sociální a zdravotní ohrožení respondenta - část IV

Otázka:

160. Je součástí Vašeho sexuálního života některá aktivita (např. sledování pornografie, návštěva erotických podniků, volání na erotické linky apod.), která omezuje nebo ohrožuje Váš existující partnerský vztah nebo je nahradou za partnerský vztah?

Neobávejte se odpovědět pravdivě, vaše anonymita je zcela zajištěna. Vaše upřímnost při vyplňování dotazníku je nezbytnou podmínkou pro získání platných výzkumných dat.

Otázka:

161. Které z níže uvedených sexuálních aktivit se Vás týkají?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

162. Jak moc jste vy sami nebo váš partnerský vztah ohroženi výše uvedenými sexuálními aktivitami v následujících oblastech:

162.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

162.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

162.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

162.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

163. Cítíte se být ohroženi domácím násilím?

Otázka:

164. Kdo Vás ohrožuje domácím násilím?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

165. Jak moc vás domácí násilí ohrožuje v následujících oblastech:

165.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

165.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

165.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

165.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

166. Cítíte se být ohroženi sociálním nátlakem (zneužitím moci) nebo útlakem ze strany státu (úřadů), obce, blízkého okolí, příbuzenstva, rodiny apod.?

Otázka:

167. Od koho pociťujete sociální nátlak nebo útlak?

Můžete vybrat více odpovědí.

Otázka:

168. Jak moc Vás sociální nátlak nebo útlak ohrožuje v následujících oblastech:

168.1. v oblasti zdraví

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

168.2. v oblasti rodinného života (vztahy s rodiči, sourozenci, prarodiči, vlastními dětmi a širší rodinou)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

168.3. v oblasti sociální (např. společenské postavení, prestiž, vztahy v obci, v zaměstnání, ve škole, s přáteli apod.)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

168.4. v oblasti ekonomické (finanční)

Posunutím posuvníku prosím vyjádřete Váš postoj k tomuto druhu ohrožení. Pokuste se pravdivě sami sobě odpovědět, jaké je Vaše skutečné přesvědčení, jak silně toto ohrožení vnímáte.

Otázka:

169. Pijete nebo jste pil/a energetické nápoje?

92 %
Nezodpovězené povinné otázky:

Jako poděkování za vyplění dotazníku si můžete přečíst zpětnou vazbu z Vašich odpovědí

Index Vaší IT zběhlosti

Komunikace v rodině

Vrstevnické vztahy

Zodpovědná rozhodnutí

Zapojení do komunity

Propojení se školou